Juridische kennisgeving

Definities

Klant: elke professionele of natuurlijke persoon in de zin van de artikelen 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, of rechtspersoon, die de Site bezoekt met inachtneming van deze algemene voorwaarden. Voordelen en diensten: https://www.zevessa.com biedt klanten:

Inhoud: Alle samenstellende elementen van de informatie op de Site, in het bijzonder teksten - afbeeldingen - video's.

Klantgegevens:Hierna te noemen "Informatie(s)" die overeenkomen met alle persoonlijke gegevens die in het bezit kunnen zijn van https://www.zevessa.com voor het beheren van uw account, klantrelatiebeheer en voor analyse- en statistische doeleinden.

Gebruiker: Internetgebruiker maakt verbinding via bovengenoemde site.

Persoonlijke informatie: "Informatie die, in welke vorm dan ook, direct of indirect, de identificatie mogelijk maakt van de natuurlijke personen op wie ze van toepassing is" (artikel 4 van de wet nr. 78- 17 van 6 januari 1978).

De termen "persoonsgegevens", "betrokkene", "onderaannemer" en "gevoelige gegevens" hebben de betekenis zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD: n° 2016-679 )

1. Presentatie van de website.

Op grond van artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie is dit gespecificeerd voor gebruikers van de website https://www .zevessa.com de identiteit van de verschillende stakeholders in het kader van de implementatie en monitoring:

Eigenaar: SAS Zevessa – 88 avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly sur Seine – RCS Nanterre 902081025
Publicatiemanager: Zevessa – contact@zevessa.com
De publicatiebeheerder is een natuurlijke of rechtspersoon.
Webmaster: Zevessa – contact@zevessa.com
Host: Shopify - 151 O'Connor Street, Ottawa, Ontario K2P 2L8.
1-613-241-2828
Data Protection Officer: Zevessa – contact@zevessa.com

Deze wettelijke AVG-kennisgevingen zijn afkomstig van de gratis generator aangeboden door Orson.io

2. Algemene gebruiksvoorwaarden van de site en de aangeboden diensten.

De Site vormt een intellectueel werk dat wordt beschermd door de bepalingen van de Intellectual Property Code en de toepasselijke internationale regelgeving. De Klant mag op geen enkele manier alle of een deel van de elementen of werken van de Site hergebruiken, overdragen of exploiteren voor eigen rekening.

Gebruik van de site https://www.zevessa.com impliceert volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd of aangevuld, gebruikers van de site https://www.zevessa.com worden daarom uitgenodigd om ze regelmatig te raadplegen.

Deze website is normaal gesproken altijd toegankelijk voor gebruikers. Een onderbreking als gevolg van technisch onderhoud kan echter worden beslist door https://www.zevessa.com, die zich dan inspant om de gebruikers te informeren vóór de data en tijden van de interventie. De website https://www.zevessa.com wordt regelmatig bijgewerkt door de https://www.zevessa.comverantwoordelijke.Op dezelfde manier kunnen de wettelijke vermeldingen op elk moment worden gewijzigd: ze dringen zich niettemin op aan de gebruiker die wordt uitgenodigd om er zo vaak mogelijk naar te verwijzen om er kennis van te nemen

3. Beschrijving van de geleverde diensten.

De website https://www.zevessa.com is bedoeld om informatie te verstrekken over alle activiteiten van het bedrijf. https://www.zevessa.com streeft ernaar om op de site https://www.zevessa.com zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken. Het kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor omissies, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de update, hetzij door hemzelf, hetzij door de externe partners die hem deze informatie verstrekken.

Alle informatie op de site https://www.zevessa.com wordt alleen ter informatie gegeven en kan worden gewijzigd. Bovendien is de informatie op de site https://www.zevessa.com niet uitputtend. Ze worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds ze online zijn geplaatst.

4. Contractuele beperkingen op technische gegevens.

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie. De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade die verband houdt met het gebruik van de site. Bovendien stemt de gebruiker van de site ermee in om toegang te krijgen tot de site met behulp van recente apparatuur, die geen virussen bevat en met een bijgewerkte browser van de nieuwste generatie. De site https://www.zevessa .com wordt gehost door een serviceprovider op het grondgebied van de Europese Unie in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD: n° 2016-679)

Het doel is om een ​​service te bieden die de beste bereikbaarheid garandeert. De host verzekert de continuïteit van zijn dienstverlening 24 uur per dag, elke dag van het jaar. Het behoudt zich niettemin het recht voor om de hostingdienst voor de kortst mogelijke duur te onderbreken, in het bijzonder met het oog op onderhoud, verbetering van zijn infrastructuur, storing van zijn infrastructuur of indien de Diensten en Diensten verkeer genereren dat als abnormaal wordt beschouwd.

https://www.zevessa.com en de host kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden in geval van storing van het internetnetwerk, telefoonlijnen of aanverwante computer- en telefonieapparatuur, in het bijzonder netwerk congestie die toegang tot de server verhindert.

5. Intellectuele eigendom en vervalsingen.

https://www.zevessa.com is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten en bezit de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de website, in het bijzonder de teksten, afbeeldingen , afbeeldingen, logo's, video's, pictogrammen en geluiden. Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of proces, is verboden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van: https://www.zevessa. com .

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van de elementen die deze bevat, wordt beschouwd als een inbreuk en wordt vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van de Intellectuele eigendomscode.

6. Disclaimer.

https://www.zevessa.com treedt op als uitgever van de site. https://www.zevessa.com is verantwoordelijk voor de kwaliteit en waarheidsgetrouwheid van de inhoud die het publiceert.

https://www.zevessa.com kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor directe en indirecte schade veroorzaakt aan de apparatuur van de gebruiker, bij het bezoeken van de website https://wwwzevessa.com, en die voortvloeit uit het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de specificaties vermeld in punt 4, ofwel het optreden van een bug of een incompatibiliteit.

https://www.zevessa.com kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade (zoals marktverlies of verlies van kansen) als gevolg van het gebruik van de site https://www.zevessa.com. Interactieve ruimtes (mogelijkheid om vragen te stellen in de contactruimte) zijn beschikbaar voor gebruikers. https://www.zevessa.com behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving inhoud te verwijderen die in deze ruimte is geplaatst en die in strijd is met de toepasselijke wetgeving in Frankrijk, met name de bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming. Indien nodig behoudt https://www.zevessa.com zich ook het recht voor om de burgerlijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker in twijfel te trekken, met name in het geval van een racistische of beledigende, lasterlijke of pornografisch, ongeacht het gebruikte medium (tekst, fotografie, enz.).

7. Beheer van persoonlijke gegevens.

De Klant wordt geïnformeerd over de regelgeving inzake marketingcommunicatie, de wet van 21 juni 2014 voor het vertrouwen in de digitale economie, de Wet Bescherming Persoonsgegevens van 6 augustus 2004 en het Algemeen Reglement inzake de bescherming van Gegevens (AVG: nr. 2016-679).

7.1 Personen die verantwoordelijk zijn voor het verzamelen van persoonsgegevens

Voor de Persoonsgegevens die worden verzameld als onderdeel van het aanmaken van de persoonlijke account van de Gebruiker en de navigatie op de Site, is de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van Persoonsgegevens: Zevessa. https://www.zevessa.comwordt vertegenwoordigd door mevrouw Cheng, haar wettelijke vertegenwoordiger

Als verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens die het verzamelt, verbindt https://www.zevessa.com zich ertoe het kader van de geldende wettelijke bepalingen na te leven. Het is met name aan de Klant om de doeleinden van zijn gegevensverwerking vast te stellen, om zijn prospects en klanten, vanaf het verzamelen van hun toestemming, volledige informatie te verstrekken over de verwerking van hun persoonsgegevens en om een ​​register bij te houden van de behandelingen die consistent zijn met de werkelijkheid. Telkens wanneer https://www.zevessa.com Persoonsgegevens verwerkt, neemt https://www.zevessa.com alle redelijke stappen om de nauwkeurigheid en relevantie van de Persoonsgegevens met betrekking tot voor de doeleinden waarvoor https://www.zevessa.com het verwerkt.

7.2 Doel van de verzamelde gegevens

https://www.zevessa.com kan alle of een deel van de gegevens verwerken:

 • om navigatie op de site en het beheer en de traceerbaarheid van de door de gebruiker bestelde diensten mogelijk te maken: verbindings- en gebruiksgegevens voor de site, facturering, bestelgeschiedenis, enz.
 • om computerfraude (spamming, hacking, enz.) te voorkomen en te bestrijden: computerapparatuur die wordt gebruikt om te browsen, IP-adres, wachtwoord (gehasht)
 • om de navigatie op de site te verbeteren: verbindings- en gebruiksgegevens
 • om optionele tevredenheidsenquêtes uit te voeren op https://www.zevessa.com: e-mailadres
 • voor het uitvoeren van communicatiecampagnes (sms, e-mail): telefoonnummer, e-mailadres

https://www.zevessa.com verkoopt uw ​​persoonlijke gegevens niet die daarom alleen worden gebruikt uit noodzaak of voor statistische en analytische doeleinden

7.3 Recht op inzage, rectificatie en verzet

In overeenstemming met de huidige Europese regelgeving hebben gebruikers van https://www.zevessa.com de volgende rechten:

 • recht van toegang (artikel 15 AVG) en rectificatie (artikel 16 AVG), actualisering, volledigheid van gebruikersgegevens recht op blokkering of verwijdering van persoonlijke gebruikersgegevens (artikel 17 van de AVG), wanneer deze onjuist zijn, onvolledig, dubbelzinnig, verouderd of waarvan het verzamelen, gebruiken, communiceren of opslaan verboden is
 • recht om toestemming te allen tijde in te trekken (Artikel 13-2c AVG)
 • recht op beperking van de verwerking van gebruikersgegevens (Artikel 18 AVG)
 • recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gebruikersgegevens (Artikel 21 AVG)
 • recht op overdraagbaarheid van gegevens die gebruikers hebben verstrekt, wanneer deze gegevens onderworpen zijn aan geautomatiseerde verwerking op basis van hun toestemming of op basis van een contract (Artikel 20 AVG)
 • recht om het lot van de gegevens van gebruikers na hun overlijden te bepalen en om te kiezen aan wie https://www.zevessa.com hun gegevens al dan niet aan een derde partij moet doorgeven dat 'ze eerder hebben aangewezen

Zodra https://www.zevessa.com kennis krijgt van het overlijden van een Gebruiker en bij gebrek aan instructies van hem, https://www. zevessa.com verbindt zich ertoe haar gegevens te vernietigen, tenzij het bewaren ervan noodzakelijk blijkt voor bewijsdoeleinden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Als de Gebruiker wil weten hoe https://www.zevessa.com zijn Persoonsgegevens gebruikt, deze wil corrigeren of zich verzet tegen de behandeling ervan, kan de Gebruiker contact opnemen met https ://www.zevessa.com schriftelijk op het volgende adres:

Zevessa
88 avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly sur Seine.

In dit geval moet de Gebruiker de Persoonsgegevens aangeven die hij https://www.zevessa.com wil corrigeren, bijwerken of verwijderen, door zich nauwkeurig te identificeren met een kopie van een identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort).

Verzoeken tot verwijdering van Persoonsgegevens zijn onderworpen aan de verplichtingen opgelegd aan https://www.zevessa.com door de wet, in het bijzonder met betrekking tot de bewaring of archivering van documenten . Ten slotte kunnen gebruikers van https://www.zevessa.com een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteiten, en in het bijzonder de CNIL (https://www.cnil.fr/fr /complaints ).

7.4 Geheimhouding van persoonsgegevens

https://www.zevessa.com onthoudt zich van het verwerken, hosten of overdragen van de informatie die over haar klanten is verzameld naar een land dat buiten de Europese Unie ligt of dat door de Europese Commissie zonder de klant vooraf te informeren. https://www.zevessa.com blijft echter vrij in de keuze van haar technische en commerciële onderaannemers op voorwaarde dat zij voldoende garanties bieden met betrekking tot de vereisten van het Algemeen Reglement inzake gegevensbescherming (AVG: Nee 2016-679).

https://www.zevessa.com verbindt zich ertoe alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de veiligheid van de Informatie te vrijwaren en in het bijzonder dat deze niet wordt meegedeeld aan onbevoegde personen.Indien echter een incident dat de integriteit of vertrouwelijkheid van de Informatie van de Klant aantast onder de aandacht van https://wwwzevessa.com wordt gebracht, moet deze laatste de Klant zo snel mogelijk informeren en hem de corrigerende Genomen maatregelen. Bovendien verzamelt https://www.zevessa.com geen "gevoelige gegevens".

De persoonlijke gegevens van de gebruiker kunnen worden verwerkt door dochterondernemingen van https://www.zevessa.com en onderaannemers (serviceproviders), uitsluitend om de doeleinden van dit beleid uit te voeren.

Binnen de grenzen van hun respectieve toewijzingen en voor de hierboven vermelde doeleinden, zijn de belangrijkste personen die waarschijnlijk toegang hebben tot de gegevens van de Gebruikers van https://www.zevessa.com voornamelijk onze klantenservicemedewerkers.

8. Melding van incidenten

Hoe hard u ook probeert, geen enkele verzendmethode via internet en geen enkele methode van elektronische opslag is volledig veilig. We kunnen daarom geen absolute veiligheid garanderen. Als we ons bewust worden van een inbreuk op de beveiliging, zullen we de getroffen gebruikers op de hoogte stellen zodat ze passende maatregelen kunnen nemen. Onze procedures voor het melden van incidenten houden rekening met onze wettelijke verplichtingen, zowel op nationaal als op Europees niveau. We doen er alles aan om onze klanten volledig te informeren over alle zaken met betrekking tot de beveiliging van hun account en om hen alle informatie te verstrekken die nodig is om hen te helpen aan hun eigen wettelijke rapportageverplichtingen te voldoen.

Er wordt geen persoonlijke informatie van de gebruiker van de site https://www.zevessa.com gepubliceerd zonder medeweten van de gebruiker, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht op welk medium dan ook aan derden. Alleen de veronderstelling van de aankoop van https://www.zevessa.com en zijn rechten zou de overdracht van genoemde informatie aan de potentiële koper mogelijk maken, die op zijn beurt gebonden zou zijn aan dezelfde verplichting tot conservering en wijziging van gegevens ten aanzien van de gebruiker van de site https://www.zevessa.com.

8.1 Beveiliging

Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens en persoonlijke gezondheidsgegevens te waarborgen, gebruikt https://www.zevessa.com netwerken die worden beschermd door standaardapparaten zoals een firewall , pseudonimisering, codering en wachtwoord.

Bij de verwerking van Persoonsgegevens https://www.zevessa.comneemt hij alle redelijke maatregelen om deze te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

9. Hypertekstlinks “cookies” en internettags (“tags”)

De site https://www.zevessa.com bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, opgezet met toestemming van https:///www.zevessa. com. https://www.zevessa.com heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte sites te verifiëren en aanvaardt daarom geen verantwoordelijkheid voor dit feit.

Tenzij u besluit cookies uit te schakelen, gaat u ermee akkoord dat de site ze mag gebruiken. U kunt deze cookies op elk moment en gratis deactiveren via de deactiveringsopties die u worden aangeboden en hieronder worden herinnerd, wetende dat dit de toegankelijkheid van alle of een deel van de diensten die door de site worden aangeboden, kan verminderen of voorkomen.

9.1.“COOKIES”

Een "cookie" is een klein informatiebestand dat naar de browser van de Gebruiker wordt verzonden en wordt opgeslagen op de terminal van de Gebruiker (bijv. computer, smartphone), (hierna "Cookies"). Dit bestand bevat informatie zoals de domeinnaam van de Gebruiker , de internetprovider van de gebruiker, het besturingssysteem van de gebruiker en de datum en tijd van toegang. Cookies lopen op geen enkele manier het risico de terminal van de gebruiker te beschadigen.

https://www.zevessa.com verwerkt waarschijnlijk de informatie van de gebruiker over zijn bezoek aan de site, zoals de geraadpleegde pagina's, de uitgevoerde zoekopdrachten. Met deze informatie kan https://www.zevessa.com de inhoud van de site en de navigatie van de gebruiker verbeteren.

Cookies die de navigatie en/of de levering van diensten die door de Site worden aangeboden vergemakkelijken, kan de Gebruiker zijn browser zo configureren dat hij kan beslissen of hij ze al dan niet op een zodanige manier wil accepteren dat Cookies worden opgeslagen in de terminal of, integendeel, dat ze worden afgewezen, hetzij stelselmatig, hetzij volgens hun uitgever. De gebruiker kan zijn browsersoftware ook zo configureren dat hem van tijd tot tijd de acceptatie of weigering van cookies wordt aangeboden, voordat een cookie waarschijnlijk op zijn terminal wordt opgeslagen. https://www.zevessa.com informeert de gebruiker dat in dit geval mogelijk niet alle functies van hun browsersoftware beschikbaar zijn.

Als de gebruiker de registratie van cookies in zijn terminal of zijn browser weigert, of als de gebruiker de cookies verwijdert die daar zijn geregistreerd, wordt de gebruiker geïnformeerd dat zijn navigatie en zijn ervaring op de site mogelijk beperkt zijn. Dit kan ook het geval zijn wanneer https://www.zevessa.com of een van zijn serviceproviders, voor technische compatibiliteitsdoeleinden, het type browser dat door de terminal wordt gebruikt, niet kan herkennen , de taal- en weergave-instellingen of het land van waaruit de terminal verbinding lijkt te hebben met internet.

Indien van toepassing, https://www.zevessa.com wijst alle verantwoordelijkheid af voor de gevolgen met betrekking tot het verslechteren van de werking van de site en alle diensten aangeboden door https:// www.zevessa.com, als gevolg van (i) de weigering van cookies door de gebruiker (ii) de onmogelijkheid voor https://www.zevessa.com om cookies op te nemen of te raadplegen die nodig zijn voor hun werking als gevolg van de keuze van de Gebruiker. Voor het beheer van cookies en gebruikerskeuzes is de configuratie van elke browser anders. Het wordt beschreven in het helpmenu van de browser, zodat u weet hoe de gebruiker zijn wensen op het gebied van cookies kan wijzigen.

Op elk moment kan de Gebruiker ervoor kiezen om zijn wensen op het gebied van Cookies kenbaar te maken en te wijzigen. https://www.zevessa.com kan ook gebruikmaken van de diensten van externe dienstverleners om de informatie die in deze sectie wordt beschreven te verzamelen en te verwerken.

Ten slotte, door te klikken op de pictogrammen voor de sociale netwerken Twitter, Facebook, Linkedin en Google Plus die verschijnen op de site van https://www.zevessa.com of op zijn mobiele applicatie en als de gebruiker het plaatsen van cookies heeft geaccepteerd door verder te bladeren op de website of de mobiele applicatie van https://www.zevessa.com, kunnen Twitter, Facebook, Linkedin en Google Plus ook cookies plaatsen op uw terminals (computer, tablet, mobiele telefoon).

Dit soort cookies worden alleen op uw terminals geplaatst als u hiermee instemt, door verder te bladeren op de Website of de mobiele applicatie van https://wwwzevessa.com. De Gebruiker kan desalniettemin op elk moment zijn toestemming intrekken om https://www.zevessa.com dit type cookie te plaatsen.

9.2. INTERNETTAGS

https://www.zevessa.com kan af en toe gebruik maken van webbakens (ook bekend als "tags" of actietags, GIF's van één pixel, clear GIF's, clear GIF's en GIF's één voor één) en implementeer ze via een gespecialiseerde partner voor webanalyse die zich mogelijk in het buitenland bevindt (en dus de bijbehorende informatie opslaat, inclusief het IP-adres van de gebruiker).

Deze tags worden zowel in online advertenties geplaatst die internetgebruikers toegang geven tot de Site, als op de verschillende pagina's van de Site.

Met deze technologie kan https://www.zevessa.com de reacties van bezoekers op de site en de effectiviteit van hun acties beoordelen (bijvoorbeeld het aantal keren dat een pagina geopend en de geraadpleegde informatie), evenals het gebruik van deze Site door de Gebruiker.

De externe serviceprovider kan informatie verzamelen over bezoekers van de site en andere websites die deze tags gebruiken, rapporten samenstellen over site-activiteit ter attentie van https://www.zevessa.com, en andere diensten te verlenen met betrekking tot het gebruik ervan en internet.

10. Toepasselijk recht en toewijzing van jurisdictie.

Elk geschil in verband met het gebruik van de site https://www.zevessa.com is onderworpen aan het Franse recht. Afgezien van gevallen waarin de wet dit niet toestaat, wordt de exclusieve bevoegdheid gegeven aan de bevoegde rechtbanken van Neuilly sur Seine

.